AAA Wysoki kontrast

JAKOŚĆ WÓD

Wyniki badań dokonywanych w ramach monitoringu wód

Zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych, na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych okreslonych w art. 56,57,59 oraz 61.
Badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów chronionych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.
Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych, w tym substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114.

Sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

1) sposób klasyfikacji:
a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniającą różne typy wód powierzchniowych,
b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniającą klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,
c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniającą klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,
d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 oraz dla innych zanieczyszczeń, służące klasyfikacji tego stanu;

2) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt. 1 lit. a;

3) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;
4) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt. 1 lit. b,
b) potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt. 1 lit. c,
c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

5) częstotliwość dokonywania:
a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a,
b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U z 2016 r., poz. 1187, z późn. zm.).

Klasyfikacja stanu wód powierzchniowych województwa kujawsko-pomorskiego:

- wody płynące

- wody stojące

bannerr