AAA Wysoki kontrast

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Informacja o emisji i poborze wód zgromadzonych w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska

Zgodnie z art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie:

• wykazów, o których mowa w art. 286 ust. 1 ww. ustawy,
• informacji, o których mowa w art. 286 ust. 7 ww. ustawy
• informacji o korzystaniu ze środowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 1 ww. ustawy,

prowadzi wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wojewódzki inspektor ochrony środowiska podaje do publicznej wiadomości informacje o emisji i poborze wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2017 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2015 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2014 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2013 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2012 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2011 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2010 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2009 r.

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska za 2008 r.

bannerr