Informacja o środowisku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. r i pkt 33 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1249, z późn. zm.).

Informacje z Państwowego Monitoringu Środowiska z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), dotyczące:

– jakości powietrza
• klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
• wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

– promieniowania elektromagnetycznego
• wyników badań, o których mowa w art. 123 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
• terenów, o których mowa w art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska

– hałasu komunikacyjnego
• wyników pomiarów, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 ustawy Prawo ochrony środowiska

– korzystania ze środowiska
• emisja i pobór wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

Informacje z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z póżn. zm.)

– jakości wód
• wyników badań, o których mowa w art. 349 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.