Wykazy 2012 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2012 Decyzja Hałas decyzja wymierzajaca karę biegnącą decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
2/2012 Decyzja Hałas określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
3/2012 Decyzja Hałas określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa decyzja dla Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
4/2012 Decyzja Hałas decyzja wymierzajaca karę łączną decyzja dla Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
5/2012 Decyzja Powietrze administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Rejnowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy w sprawie nakładania administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
6/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dobrcz w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
7/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dobrcz w sprawie umarzenia kary pienieżnej
8/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dobrcz w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
9/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dobrcz w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
10/2012 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – składowisko odpadów w Boluminie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
11/2012 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla „GALCHEM” Sp.J. B.Kłoniecki i G.Fotin w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
12/2012 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla P.W. EKOR Sp. z o.o. w likwidacji w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
13/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Sicienko – oczyszczalnia ścieków w Wojnowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
14/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Sicienko – oczyszczalnia ścieków w Wojnowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
15/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Sicienko – oczyszczalnia ścieków w Wojnowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
16/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Sicienko – oczyszczalnia ścieków w Wojnowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
17/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Sicienko – oczyszczalnia ścieków w Wojnowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
18/2012 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Sicienko – oczyszczalnia ścieków w Wojnowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
19/2012 Decyzja Ścieki/Woda umorzenie postępowania w sprawie wymierzenia  administracyjnej kary pieniężnej decyzja dla Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o – oczyszczalnia Pruszcz  umarzająca postepowanie w sprawie administracyjnej kary pieniężnej za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni zlokalizowanej w m. Pruszcz, w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2008 r., znak: OŚ-6223/32/2007, udzielonego przez Starostę Świeckiego.